Trường TH Tây Giang tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện Kỳ thi Hương

Trường TH Tây Giang tổ chức cho HS thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Kỳ thi Hương