Trò chơi: Kiến chuyền mồi 5T MN Tây Sơn - Tiền Hải - Thái Bình